மனதில் உறுதி வேண்டும்

வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும்

நினைவு நல்லது வேண்டும்


நெருங்கினப் பொருள் கைப்பட வேண்டும்

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்

கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும்!
Thursday, November 25, 2010

பார்க்க வேண்டிய குறும்படம்


1 comment:

சே.குமார் said...

முதலில் நினைத்தேன்...
நல்ல படம்.